ן

צו למניעת הטרדה מאיימת וצו הגנה

במדינת ישראל קיימים שני הליכים שנועדו להגן על אדם בין אם על חייו ובין אם על שלוות חייו. האחד צו הגנה והשני צו למניעת הטרדה מאיימת. שני הצווים ניתנים על ידי בית משפט ותקופת הצו נקבע על ידי בית המשפט בהתאם לדיון שמתקיים בפניו. להלן פירוט הצווים ומטרתם

צו הגנה

צו הגנה כשמו כן הוא, נועד להגן על חייו של אדם. הצו מתבקש על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1999.

בן משפחה מוגדר בחוק כבן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית. וגם מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו כאמור. למעשה כל מי שאי פעם היה חבר במשפחה ולא משנה אם ההורים התגרשו, מוגדר על פי החוק כבן משפחה.

צו ההגנה יוצא לבקשת בן משפחה אשר אותו אדם כנגדו מתבקש הצו נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין. התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין. התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

באם השתכנע בית המשפט כי עליו להוציא צו הגנה, יקבע בצו אחד או יותר מהאיסורים הבאים על אותו אחד שכנגדו התבקש הצו: יאסר עליו להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, וזאת אף אם יש לו זכות כלשהי בדירה יאסר עליו להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום. יאסר עליו לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, וזאת אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס.

תוקפו של הצו הוא למקסימום של שלושה חודשים אותם ניתן להאריך אך לא יותר מחצי שנה. למרות זאת ניתן להאריך את הצו מעבר לחצי שנה באם יש נימוקים מיוחדים.

הפרוצדורה להוצאת הצו מורכבת משני שלבים, האחד בקשה במעמד צד אחד. במהלך הדיון ישמע בית המשפט את המבקש את הצו ויחליט בסוף הדיון אם נתקיימו התנאים הבסיסים להוצאת צו זמני למשך 7 ימים. באם יחליט בית המשפט להוציא צו זמני הוא יקבע דיון בתוך 7 ימים במעמד שני הצדדים ולאחר שישמע את שני הצדדים יחליט בנוגע לצו הקבוע, משכו וההגבלות בו.

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו המתבקש על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת תשס"ב 2001. מטרת הצו הינה להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. הטרדה מאיימת הינה הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא, נקיטת איומים, פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של אדם או חשש לפגיעה בגופו של המבקש את הצו. דוגמאות להטרדה מאיימת הינם בילוש, מארב, התחקות, פגיעה בפרטיות, איומים, פגיעה ברכוש, בשם טוב או בחופש התנועה, יצירת קשר בעל פה בכתב או בכל אמצעי אחר וכדומה.

באם השתכנע בית המשפט כי עליו להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת, יקבעו בצו כי על המשיב יאסר להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום, לאיים, לבלוש, לארוב או להתחקות אחר תנועתיו או מעשיו. לפגוע בפרטיותו בכל דרך, ליצור קשר עם הנפגע בכל דרך, להימצא במרחק מסויים מדירת מגוריו, מרכבו, מקום עבודתו או מכל מקום אחר אשר הנפגע נמצא בו בדרך קבע, לשאת נשק.

תוקפו של הצו הינו למקסימום של 6 חודשים אשר אותם ניתן להאריך.

גם בצו למניעת הטרדה מאיימת הפרוצדורה מורכבת משני שלבים, האחד בקשה במעמד צד אחד. במהלך הדיון ישמע בית המשפט את המבקש ויחליט בסוף הדיון אם נתקיימו התנאים הבסיסים להוצאת צו זמני למשך 7 ימים. באם יחליט בית המשפט להוציא צו זמני הוא יקבע דיון בתוך 7 ימים במעמד שני הצדדים ולאחר שישמע את שני הצדדים יחליט בנוגע לצו הקבוע, משכו וההגבלות בו.

חשוב להבין כי שני הצווים שלעיל אינם גורעים אחד מהשני ואינם באים אחד במקום השני. ניתן להגיש את שני הצווים במקביל וכל אחד בנפרד. בנוסף ניתן להגיש כל אחד מהצווים אף ללא הגשת תלונה מקדימה במשטרה למרות שמבחינה פורמלית, יותר נכון להגיש תלונה במשטרה ולאחר מכן להגיש את אחד או שני הבקשות לצווים שלעיל.

על מנת למצות את הזכויות שלכם בצורה מיטבית, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בהוצאת צווי הגנה/הטרדה מאיימת וזאת על מנת למצות את מלוא זכויותכם ולמנוע ממכם/ן סיכונים מיותרים שכן כאשר מוגש צו הגנה/הטרדה מאיימת, חותם מבקש הצו על התחייבות לפצות את מי שנפגע מהוצאת הצו באם יקבע בית המשפט כי הבקשה היתה קנטרנית וחסרת בסיס.